Regulamin serwisu Bazgroszyt.plNiniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl.

Uwaga! W poniższym regulaminie nastąpiły zmiany.

 

§ 1

Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104),

 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).

 

§ 2

Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl, prowadzony oraz będący własnością Usługodawcy.

 2. Usługodawca – Animagic Sp. z o.o. ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32.

 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.

 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej obecności Stron.

 5. Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca.

 6. Dane – dane Usługobiorcy, w tym o charakterze osobowym.

 7. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Usługobiorcę jego Danych w celu założenia Konta.

 8. Formularz elektroniczny – formularz znajdujący się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl, służący Rejestracji Usługobiorcy.

 9. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy.

 10. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl, którego zasady funkcjonowania określa odrębny Regulamin Sklepu.

§ 3

Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Serwisu. Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Serwisu przed podjęciem korzystania z Serwisu.

§ 4

Rejestracja

 1. Rejestracja Usługobiorcy jest bezpłatna.

 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zawierającego pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.

 3. W Formularzu rejestracyjnym Usługobiorca podaje w szczególności:

 1. imię,

 2. adres e-mail,

 3. hasło.

 1. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że:

 1. podane w Formularzu rejestracyjnym Dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz podane zostały dobrowolnie,

 2. zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu oraz jego załączników, w szczególności Polityką Prywatności,

 3. zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu Serwisu.

 1. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego poprzedzonym akceptacją Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności, Usługobiorca otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny.

 2. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje utworzeniem Konta.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji Danych, jeżeli którakolwiek z nich uległa zmianie.

§ 5

Serwis

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. Jednakże, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne dla niezarejestrowanych Usługobiorców.

 2. Serwis jest serwisem edukacyjnym, służącym rozwoju oraz edukacji dzieci.

 3. Serwis oferuje swoim Usługobiorcom w szczególności:

 1. korzystanie z aplikacji kolorowanek on-line,

 2. pobieranie kolorowanek dla dzieci, w wersji elektronicznej umożliwiającej ich zapis oraz wydruk,

 3. korzystanie z aplikacji on-line służących rozwojowi nauki pisania,

 4. dodawanie wykonanych prac do galerii w Serwisie,

 5. korzystanie z gier on-line,

 6. czytanie blogu, zamieszczanie w nim komentarzy,

 7. korzystanie ze Sklepu (z uwzględnieniem postanowienia § 2 ust. 10).

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niektóre Usługi świadczone przez Serwis mogą być odpłatne. Kupno Usług odpłatnych odbywa się poprzez Sklep.

§ 6

Korzystanie z Serwisu

 1. Usługobiorca zobowiązuje korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Serwisu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Serwisu.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Usługobiorcom.

 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 5. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

 6. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się Usługobiorcom w szczególności:

 1. publikacji w Serwisie, w szczególności w blogu treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,

 2. Publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,

 3. Wykorzystywania Serwisu do zakładania klubów, stowarzyszeń, ich reklamowania oraz namawiania Usługobiorców do przejścia lub odwiedzin innych stron internetowych o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez zgody Usługodawcy.

§ 7

Korzystanie z bloga

 1. Aby dokonać komentarza w blogu Usługobiorca podaje swój adres e-mail oraz pseudonim.

 2. Usługodawca zapewnia, że adresy e-mail Usługobiorców podane w sposób wskazany w ust. 1 powyżej nie będą widoczne dla innych Usługobiorców i będą znane jedynie Usługodawcy.

 3. Przed zamieszczeniem komentarza w blogu Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji. Dokonanie akceptacji Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zamieszczenia komentarza.

 4. Zamieszczenie komentarza w blogu jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że Usługobiorca posiada autorskie prawa majątkowe do przesyłanej treści oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zamieszczanych w blogu, jeżeli uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

 6. Postanowienie ust. 5 powyżej nie ma zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Usługobiorców dokonane przez innych Usługobiorców, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Usługobiorcy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: Animagic  Sp. z o.o., ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznań

 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Usługobiorca w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy o uzupełnienie zgłoszenia.

 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 

§ 10

Przedmiot i czas trwania Promocji „Zaproś znajomych i zarabiaj” w Sklepie Bazgroszyt.pl

 1. W ramach promocji Organizator udziela każdemu zapraszającemu Uczestnikowi rabatu kwotowego o nominale 10 zł na zakupy za minimum 40 zł na wszystkie produkty.

 2. Rabat w wysokości 10 zł jest do wykorzystania przy zakupach produktów przy minimalnym zakupie za kwotę 40 zł w sklepie Bazgroszyt.pl.

 3. Promocja „Zaproś znajomych i zarabiaj” w sklepie Bazgroszyt.pl obowiązuje od dnia 3.12.2012 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie www.bazgroszyt.pl.

 4. Uczestnik promocji zostanie każdorazowo poinformowany droga mailową o przydzielonym rabacie kwotowym.

 5. Rabat kwotowy możliwy jest do wykorzystania poprzez wpisanie i zatwierdzenie w Koszyku zakupów w polu na „kod rabatowy” kodu przesłanego w mailu informującym o wysokości przyznanego rabatu.

 6. Uczestnik promocji będzie premiowany rabatem kwotowym w wysokości 10 zł po zarejestrowaniu się w serwisie Bazgroszyt.pl zaproszonej przez siebie osoby.

 7. Rabaty uzyskane przez uczestnika nie sumują się. Każdy przydzielony rabat może być wykorzystany w kolejnym zamówieniu.

 8. Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika.


§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie Serwisu w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji.

 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawcy.

 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).