REGULAMIN SERWISU Bazgroszyt.pl Gotowi do Szkoły
data aktualizacji 1.03.2013

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym bazgroszyt.pl

Usługodawca informuje, iż Usługi świadczone w ramach serwisu Bazgroszyt.pl Gotowi do Szkoły nie polegają na udzielaniu pomocy pedagogicznej lub psychologicznej w jakiejkolwiek postaci. Usługi oferowane w ramach serwisu Bazgroszyt.pl Gotowi do Szkoły dostarczają narzędzi mających pomóc rodzicom w ocenie dojrzałości szkolnej dziecka. Są uzupełnieniem wiedzy o dziecku, jaką rodzic powinien zdobyć przede wszystkim od nauczycieli przedszkolnych i innych osób obserwującycah dziecko na co dzień. Test nie zastępuje opinii psychologa, jaką rodzice mogą zdobyć podczas osobistej konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 1
Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104),
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. Zm.),
 5. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.).

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://bazgroszyt.pl/, prowadzony oraz będący własnością Usługodawcy.
 2. Usługodawca – Animagic Sp. z o.o. ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32, adres poczty elektronicznej do kontaktu: kontakt@bazgroszyt.pl
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej obecności Stron, realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy, polegająca na wysyłaniu, odbieraniu i przetwarzaniu danych transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego w czasie rzeczywistym wyłącznie w ramach korzystania z Serwisu,
 5. Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca.
 6. Dane – dane Usługobiorcy, w tym dane osobowe.
 7. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które umożliwiają określenie tożsamości osoby fizycznej bez konieczności poniesienia nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 8. Cena – cena jednostkowa Usługi zamieszczona w opisie Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
 9. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę w sposób wybrany przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 10. Polityka prywatności – dokument ustanowiony przez Usługodawcę zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, regulujący kompleksowo kwestię przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Usługodawcy, którego postanowienia znajdują uzupełniające zastosowanie w odniesieniu do postanowień Regulaminu odnoszących się do zasad przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w związku ze świadczeniem Usługi.
 11. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Usługobiorcę jego Danych w celu założenia Konta.
 12. Formularz elektroniczny – formularz znajdujący się pod adresem elektronicznym  http://bazgroszyt.pl/, służący Rejestracji Usługobiorcy.
 13. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy, które umożliwia zamawianie, otrzymywanie i korzystanie z Usług zakupionych w Serwisie.

§ 3
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę wymaga:
  • posiadania dostępu do publicznej sieci Internet,
  • posiadania konta email,
  • dysponowania systemem teleinformatycznym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet.

§ 4
Serwis

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. Jednakże, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne dla niezarejestrowanych Usługobiorców.
 2. Serwis jest serwisem edukacyjnym, służącym rozwojowi oraz edukacji dzieci.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Serwisu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Serwisu.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Usługobiorcom.
 5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
 8. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się Usługobiorcom w szczególności:
  • publikacji w Serwisie treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
  • publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
  • wykorzystywania Serwisu do zakładania klubów, stowarzyszeń, ich reklamowania oraz namawiania Usługobiorców do przejścia lub odwiedzin innych stron internetowych o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez zgody Usługodawcy.

§ 5
Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Zakres Usług świadczonych w ramach Serwisu obejmuje:
  • Usługi powszechne, dostępne bez konieczności rejestracji w Serwisie,
  • Usługi dostępowe, dostępne wyłącznie dla Usługobiorców, którzy utworzyli Konto w ramach procedury Rejestracji.
 2. Usługi powszechne polegają wyłącznie na możliwości korzystania z informacji zamieszczonych na tematycznych forach oraz zakładkach publikacyjnych Serwisu.
 3. Usługi dostępowe dzielą się na:
  • odpłatne korzystanie z aplikacji online – Test gotowości szkolnej przez okres 1miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy,
  • odpłatne korzystanie z aplikacji online w formie pdf - Raport,
  • odpłatne korzystanie z aplikacji online – Program ćwiczeń,
  • odpłatne korzystanie z aplikacji online – materiały do wydruku - Grafomotoryka.

§ 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Warunkiem korzystania z Usług powszechnych jest akceptacja i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Usług dostępowych jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza elektronicznego.
 3. Dokonanie zakupu Usługi odbywa się za pośrednictwem Konta utworzonego po Rejestracji i kliknięcie zakładki „Zrób test”
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuje poprzez kliknięcie ikony „Wybierz” dotyczącej zamawianego pakietu Usługi dostępowej na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy i jest równoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę warunków sprzedaży, właściwości oraz Ceny Usługi oraz z zobowiązaniem do zapłaty Ceny.
 5. Poprzez kliknięcie ikony „Wybierz” Usługobiorca zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych.
 6. Usługodawca akceptuje następujące metody Płatności: płatność poprzez system płatności elektronicznej, przelew internetowy na konto bankowe: Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, 60-348, numer konta: 69 1090 1346 0000 0001 2034 4825.
 7. Na żądanie Usługobiorcy Usługodawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi, w tym celu Usługobiorca zobowiązany będzie podać Dane osobowe umożliwiające wystawienie faktury:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • adres zamieszkania lub adres firmy
  • NIP w przypadku firmy
 8. Z chwilą zapłaty przez Usługobiorcę Ceny, Usługodawca przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą wykonanie Usługi, która jest od tego momentu dostępna poprzez Konto Usługobiorcy.
 9. Usługa ma charakter elektroniczny i polega na przeprowadzeniu za pośrednictwem Serwisu Testu Gotowości Szkolnej, opracowaniu wyników i przesłaniu na adres mailowy Usługobiorcy Oceny Testu zawierającej dobór ćwiczeń oraz dostępu do aplikacji online - zestawu Ćwiczeń z 7 kompetencji. W zależności od wykupionego pakietu Usługobiorca otrzymuje dostęp do innych aplikacji online.
 10. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Usługi powszechnej w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 11. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi powszechnej na rzecz Usługobiorców w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nastąpi w szczególności w razie naruszenia przez Usługobiorcę jakichkolwiek postanowień Regulaminu.
 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi dostępowej może nastąpić poprzez wypowiedzenie Umowy przez każdą ze stron, w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia przez druga stronę postanowień niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia rozwiązania umowy na adres e-mail Usługodawcy.
 13. Po rozwiązaniu przez Usługodawcę umowy dotyczącej Usługi odpłatnej z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Ceny Usługi w zakresie w jakim nie została przez Usługobiorcę wykorzystana.
 14. Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi w ramach aplikacji odpłatnych następuje także na skutek upływu czasu, na który umowa została zawarta.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Zakresu świadczonych Usług i ich Cen z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Usługobiorcę Zamówienia.

§ 7
Rejestracja

 1. Rejestracja Usługobiorcy jest bezpłatna.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza elektronicznego, zawierającego pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
 3. W Formularzu rejestracyjnym Usługobiorca podaje w szczególności:
  • imię,
  • adres e-mail,
  • hasło.
 4. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że:
  • podane w Formularzu rejestracyjnym Dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz podane zostały dobrowolnie,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu oraz jego załączników, w szczególności Polityką Prywatności,
  • zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności,
 5. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego poprzedzone akceptacją Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności, Usługobiorca otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny.
 6. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje utworzeniem Konta.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji Danych, jeżeli którakolwiek z nich uległa zmianie.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne. Prawo odstąpienia.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Usługi z opisem zawartym w Serwisie, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacja w formie pisemnej powinna zostać wysłana na adres siedziby Usługodawcy. 
 3. Rozpatrywane są reklamacje, które:
  • złożone są pisemnie przez Usługobiorcę na odpowiedni adres,
  • zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Usługobiorca oczekuje,
  • są podpisane i zawierają aktualne dane Usługodawcy.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji, Usługodawca, według wyboru Usługobiorcy, nieodpłatnie zwróci cenę Usługi lub dostarczy nową Usługe zgodną z opisem.
 6. Zwrot Ceny Usługobiorcy powoduje anulowanie dostępu do Usługi.
 7. W przypadku nabycia Usługi zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Usługobiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Usługi w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyn.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli rozpoczął korzystanie z Usługi, przed upływem 10 dni od zawarcia umowy na zakup Usługi oraz w odniesieniu do Usługi, która z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócona.
 9. Zamawiający realizuje uprawnienie określone w ust. 10 powyżej poprzez przesłanie na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Odstąpienie od Umowy powoduje anulowanie dostępu do Usługi.
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu w celu umożliwienia podjęcia decyzji Usługobiorcy o dalszym korzystaniu z Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Postanowienie ust. 5 powyżej nie ma zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej oraz Płatności sms
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Usługobiorców dokonane przez innych Usługobiorców, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 10
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego również Usługobiorca – zwłaszcza po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta - zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują tego rodzaju zagrożenia.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Usługobiorcy danych dostępowych (adres email Usługobiorcy i hasło).
 3. Usługobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (adres email Usługobiorcy i hasło), udostępnionymi przez Usługodawcę w procesie rejestracji, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej, jeżeli zostało dokonane z wykorzystaniem jego indywidualnych danych dostępowych (login i hasło), traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Usługobiorcę osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Usługobiorcę.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie Serwisu w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawcy.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).