Co to jest gotowość szkolna?

„Gotowość szkolna” jest to taki poziom rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka, który pozwala mu na podjęcie szkolnych wyzwań i obowiązków.

Test Gotowości Szkolnej dostarcza informacji przede wszystkim o gotowości intelektualnej dziecka. Pomaga sprawdzić, czy dziecko osiągnęło taki poziom rozwoju percepcji wzrokowej i myślenia, który pozwoli mu poradzić sobie z zadaniami stawianymi przez szkołę. Pomaga również w odkryciu „słabszych” sfer, a w podsumowaniu daje wskazówki do pracy nad ich rozwojem.

Podstawowe umiejętności dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej określa Podstawa Programowa dla przedszkoli. Bazując na niej, zadania w Teście Gotowości sprawdzają (a zadania w programie ćwiczeń rozwijają) umiejętności z następujących obszarów:

 PORÓWNYWANIE PRZEDMIOTÓW

Zadania w tej sekcji polegają na znalezieniu szczegółów różniących rysunki, dzięki czemu dowiadujemy się czy dziecko potrafi uważnie patrzeć. Ćwiczenia z tego zakresu kształtują gotowość dziecka do nauki czytania i pisania.

 ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA

Zadania z tego obszaru polegają na zaznaczeniu figur potrzebnych do wykonania rysunku. Dzięki temu dowiadujemy się czy dziecko potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. Ćwiczenia z tego zakresu kształtują gotowość dziecka do nauki czytania i pisania.

 DOSTRZEGANIE ZWIĄZKÓW I PRAWIDŁOWOŚCI

Ten typ zadań sprawdza, czy dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób i potrafi sformułować uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne. Możemy to sprawdzić oceniając czy dziecko sprawnie dokłada pasujący element obrazka. Rozwijanie tej umiejętności u dzieci jest kluczowe dla poznania i rozumienia siebie i swojego otoczenia.

 MATEMATYZOWANIE

Tutaj dziecko liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, porównuje liczebność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi. Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych. Zadania tego typu wspomagają rozwój intelektualny dzieci i są wstępem do edukacji matematycznej.

 ROZUMOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM NASTĘPSTWA ZDARZEŃ

W tych zadaniach dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć. Ustala kolejność obrazków w historyjce obrazkowej. Zadania w tej sekcji wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 ORIENTACJA W PRZESTRZENI

Zadania te sprawdzają, czy dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów. W zadaniach dziecko uzupełnia rysunek umieszczając elementy nad, pod, z lewej i z prawej strony. Orientacja w przestrzeni jest ważna dla ogólnego rozwoju intelektualnego dzieci, a szczególnie dla nauki matematyki.

 GRAFOMOTORYKA

Zadania grafomotoryczne sprawdzają w jakim stopniu dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. W zadaniach dziecko rysuje po śladzie, kontynuuje szlaczki, odwzorowuje proste rysunki. Ćwiczenia z tego zakresu kształtują gotowość dziecka do nauki czytania i pisania.