Kontakt Poleć znajomemu SklepRegulamin i polityka prywatności serwisu www.bazgroszyt.pl (RODO)

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Animagic Sp. z o.o. zwana dalej: „Bazgroszyt.pl”.

W sprawach związanych ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Animagic Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres:kontakt@bazgroszyt.pl

Właścicielem serwisu Bazgroszyt.pl oraz administratorem danych osobowych jego użytkowników jest Animagic Sp. z o.o., ul. Elektoralna 13 LOK. 103, 00-137 WARSZAWA, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32, zwana dalej “Bazgroszyt.pl”. Dane adresowe i kontaktowe firmy umieszczone są pod -> Kontakt.

Każdego użytkownika i subskrybenta serwisu Bazgroszyt.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, która jest zamieszczona na bieżącej stronie.

Bazgroszyt.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników / subskrybentów swojego serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego (dalej „Serwis”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bazgroszyt.pl oraz Zamawiających korzystających ze sklepu internetowego (dalej „Sklep”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sklep.bazgroszyt.pl

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu/Sklepu, w tym składania Zamówień.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Sklepu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających/Usługobiorców jest Animagic Sp.z o.o., ul. Elektoralna 13 LOK. 103, 00-137 WARSZAWA, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym poniżej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu www.bazgroszyt.pl firma „Animagic Sp.z o.o., ul. Elektoralna 13 LOK. 103, 00-137 WARSZAWA, REGON: 302304953, NIP: 779 241 05 32”, dane adresowe i kontaktowe: kontakt, zwana poniżej „Bazgroszyt.pl”. Zapewniamy, że Bazgroszyt.pl gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych, gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednią ochroną przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Bazgroszyt.pl w następujących celach:

a) zawarcia i wykonywania łączącej Państwa z Bazgroszyt.pl umowy – obejmującej udostępnianie użytkownikom serwisu Bazgroszyt.pl, Bazgroszyt.pl/gotowidoszkoly materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (podstawa prawna art. 6 ust.1 pkt. b RODO),

b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Bazgroszyt.pl – m.in. obejmujących wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych i rozliczeniowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust.1 pkt. c RODO),

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Bazgroszyt.pl – m.in. obejmujących marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu użytkownika, informowanie o zmianach w serwisie Bazgroszyt.pl, prowadzenie analiz jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, organizowanie i przeprowadzanie promocji, konkursów lub akcji marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz

d) w oparciu o wyrażoną przez użytkownika odrębną zgodę: w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów Bazgroszyt.pl, przy czym dane osobowe użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Które dane osobowe są niezbędne

Bazgroszyt.pl stosuje zasadę tzw. minimalizacji danych osobowych, co oznacza, iż Bazgroszyt.pl przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych. Korzystanie z serwisu Bazgroszyt.pl jest poprzedzone procesem rejestracji i wiąże się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego korzystania z serwisu (przede wszystkim: imię oraz adres e-mail), do pobrania opłat oraz udostępnienia zamówionych materiałów.

W trakcie korzystania z serwisu, Bazgroszyt.pl automatycznie gromadzi informacje dotyczące:

- daty, czasu wizyty oraz IP urządzenia, z którego następuje połączenie z serwisem Bazgroszyt.pl

- informacje na temat statystyki oglądalności serwisu i przeglądanych treści.

3. Komu przekazywane są Państwa dane

Bazgroszyt.pl przekazuje Państwa dane wyłącznie podmiotom, osobom trzecim, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zrealizowania umowy zawartej z użytkownikiem serwisu Bazgroszyt.pl - w tym m.in. partnerom świadczącym usługi rachunkowe, usługi techniczne (utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, utrzymanie serwisów internetowych, obsługa serwera poczty elektronicznej).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych Bazgroszyt.pl są przechowywane przez okres wykonywania umowy z klientem, a po jego upływie przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. dla celów rachunkowych, w celach zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgłoszonych lub przysługujących Bazgroszyt.pl). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bazgroszyt.pl przysługują Państwu uprawnienia do żądania:

a) dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli do uzyskania potwierdzenia, czy Bazgroszyt.pl przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Bazgroszyt.pl są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania przekazanych Bazgroszyt.pl danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych. Nadto, przysługują Państwu:

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bazgroszyt.pl,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

h) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa, wymienione w punktach 5 lit. a – g można zrealizować wysyłając e-mail ze stosownym żądaniem na adres kontakt(małpa)bazgroszyt.pl

Bazgroszyt.pl informuje niniejszym, że dane osobowe są przechowywane na zewnętrznym serwerze, u dostawcy usług hostingowych Hetzner.de

 

Zakres zbierania danych

Animagic zbiera dane Usługobiorców korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminie Serwisu.

Animagic zbiera dane Zamawiających składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie Sklepu.

W celu założenia Konta w Serwisie Usługobiorca powinien podać dane umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy.

 

Cel zbierania danych

W czasie korzystania z serwisu Bazgroszyt.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W szczególności dotyczy to rejestracji, prenumeraty newslettera oraz zamówienia abonamentu.

Założenie konta w serwisie w celu korzystania z materiałów edukacyjnych oferowanych zarejestrowanym użytkownikom wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej, która służy do wysyłania użytkownikom okresowych wiadomości mailowych. Charakter tych wiadomości oraz sposób rezygnacji z nich jest opisany niżej, w sekcji "Wiadomości wysyłane do użytkownika".

Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Animagic w celu korzystania z Serwisu, w tym realizacji Usług dostępnych w ramach Serwisu.

Dane osobowe przetwarzane będą celem zawarcia umowy, realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu, w tym do celów księgowych i zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Animagic również przez firmy trzecie, w szczególności kurierów pocztowych. Podany adres email może być wykorzystany w celu przesyłania ofert marketingowych, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę. Zgoda Usługobiorcy może być cofnięta w każdym czasie.

Zależnie od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe Usługobiorcy będą przekazywane do operatorów systemów płatności, celem realizacji umowy.

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza udzielenie przez Usługobiorcę/Zamawiającego zgody na przesyłania przez Animagic informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104) oraz na przekazywanie danych osobowych Usługobiorcy podmiotom trzecim w celu przesyłania przez te podmioty informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z listy mailingowej poprzez usunięcie swojego konta użytkownika z serwisu.

 

Prawo dostępu

Usługobiorca/Zamawiający posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Usługobiorca/Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Usługobiorcy/Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Animagic zamierza przetwarzać dane Usługobiorcy/Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca/Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Animagic.

Animagic zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy/Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu założenia konta w Serwisie przez Usługobiorcę.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Animagic.

 

Mechanizm cookies

Serwis/Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu/Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu/Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorców/Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu/Sklepu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Usługobiorców/Zamawiających wirusy. Niemniej jednak,

Usługobiorca/Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu/Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Adres IP

Animagic zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu/Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu/Sklepu.

 

Cookies (czyli tzw. "ciasteczka")

Serwis Bazgroszyt.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane w komputerze internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia różnych operacji. Usprawniają one działanie serwisu, a także zapewniają użytkownikowi wygodę podczas jego przeglądania. Pozwalają lepiej dopasować oferowaną zawartość do potrzeb użytkownika, dostosować funkcjonalności do jego indywidualnych preferencji, zapobiegają też powtórnemu wyświetlaniu komunikatów użytkownikowi, który się już z nimi zapoznał.

Pliki cookies służą również celom statystycznym i reklamowym. W szczególności wykorzystywane są przez usługi Google Analytics oraz Google Adwords, z których korzysta serwis. Usługi te pomagają analizować sposób wykorzystywania serwisu przez użytkowników i wykorzystywać tę wiedzę do jego optymalizacji i rozwoju. Pozwalają także na wyświetlanie w sieci Google spersonalizowanych reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników. Wśród informacji, które Google gromadzi i przechowuje na swoich serwerach, nie ma żadnych danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem.

Każdy użytkownik ma pełną swobodę zarządzania swoimi plikami cookies - może to robić z poziomu przeglądarki internetowej na własnym komputerze. Brak akceptacji dla plików cookies nie przeszkodzi w korzystaniu z serwisu, jednak w istotny sposób zmniejszy wygodę podczas jego przeglądania.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i newsletterach wydawanych przez Bazgroszyt.pl

Bazgroszyt.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym użytkownicy i klienci zostaną natychmiast poinformowani.

W przypadku pytań proszę pisać na adres: kontakt(małpa)bazgroszyt.pl

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Animagic mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Animagic oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu/Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Animagic oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Animagic, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu/Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Animagic nie odpowiada za działania lub zaniechania Usługobiorców/Zamawiających, skutkiem których Animagic przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Animagic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu/Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu/Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy/Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Animagic.

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Animagic kontakt(małpa)bazgroszyt.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności

Animagic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Podstawa prawna:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

Bądźmy blisko


Radio Bajka
Projekt i realizacja Bazgroszyt.pl
Animagic. Magical EduTainment. Copyrights 2010-2014. All rights reserved